Contact Us

Wrasse climbing gourami amur pike Arctic char, steelhead sprat sea lamprey grunion. Walleye

Contacts
Location
523 Sylvan Ave, 5th Floor
Mountain View, CA 94041USA

Job Description:

CAREER • JOBS • SOFTWARE ENGINEER LEAD

Software Engineer Lead

Full time

DA NANG

Are you up to become Software Engineer Lead at TechSoft? / Bạn có dự định trở thành Trưởng nhóm Kỹ sư phần mềm tại TechSoft?

Job Description:

We are looking for a passionate and experienced Software Engineer Lead to embark on the journey with us and take part in the development team. As a Software Engineer Lead at TechSoft, you must have a solid foundation in React.js and at least 3 years of experience. The successful candidate will lead our frontend development team, drive the development of high-quality applications, and mentor junior developers.

You’ll have mindset of clean-code, demonstrate good English communication skills, and have a knack for managing your time and priorities. Most of all, you thrive in a collaborative environment, you’re not afraid to learn new things, and you aim to have excellent work results. 

Posted: 01/11/2023

Due date: 01/08/2024

Chúng tôi đang tìm kiếm Trưởng nhóm Kỹ sư phần mềm để tham gia vào đội ngũ phát triển phần mềm. Với vai trò là một Trưởng nhóm Kỹ sư phần mềm, bạn phải có nền tảng kiến thức tốt về React.js và tối thiểu 3 năm kinh nghiệm. Bạn sẽ trực tiếp chỉ đạo đội ngũ phát triển giao diện người dùng, thúc đẩy sự phát triển của các ứng dụng chất lượng cao và cố vấn cho các Kỹ sư phần mềm cấp dưới. 

Bạn cần có tư duy tối ưu code, kỹ năng giao tiếp tiếng Anh, quản lý thời gian và sắp xếp công việc tốt. Hơn hết, bạn sẽ thỏa sức phát triển trong môi trường hợp tác, không ngại học hỏi và hướng đến những kết quả tốt nhất.

Ngày đăng tuyển: 01/11/2023

Hạn cuối nộp hồ sơ: 01/08/2024

Responsibilities / Trách nhiệm

 • Lead the design, development, and maintenance of web applications using React.js.
 • Collaborate with cross-functional teams to define and implement new features.
 • Ensure the performance, quality, and responsiveness of applications.
 • Provide technical leadership and mentorship to junior developers.
 • Developing and implementing highly responsive user interface components using react concepts.
 • Monitoring and improving front-end performance.
 • Documenting application changes and developing updates.
 • Troubleshoot and resolve complex technical issues.

 • Chỉ đạo thiết kế, phát triển và bảo trì các ứng dụng web bằng React.js
 • Phối hợp cùng các bộ phận liên quan để xác định và triển khai các tính năng mới.

 • Đảm bảo hiệu suất, chất lượng và khả năng đáp ứng của ứng dụng.

 • Chỉ đạo và cố vấn về mặt kỹ thuật chuyên môn cho các kỹ sư cấp dưới.

 • Phát triển và triển khai các thành phần giao diện người dùng có khả năng phản hồi cao bằng cách sử dụng các khái niệm phản ứng.

 • Theo dõi và cải thiện hiệu suất giao diện.

 • Xây dựng tài liệu về những thay đổi của ứng dụng và phát triển các bản cập nhật.

 • Xử lý sự cố và giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp.

Preferred Qualifications / Yêu cầu

 • Bachelor’s degree in Computer Science, Engineering, or a related field, or equivalent practical experience.
 • At least 3 years of experience working as a Front-end Developer.
 • Strong understanding of JavaScript, CSS, HTML, and front-end languages.
 • Experience with popular React.js tools including React.js, Webpack, Enzyme, Redux, and Flux.
 • Knowledge of performance testing frameworks including Mocha and Jest.
 • Experience with browser-based debugging and performance testing software.
 • Good troubleshooting skills.
 • Good English communication and teamwork skills.

 • Cử nhân Khoa học Máy tính, Kỹ thuật hoặc lĩnh vực liên quan, hoặc kinh nghiệm thực tế tương đương.

 • Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trước đây với vai trò Front-end Developer.

 • Hiểu biết tốt về JavaScript, CSS, HTML và ngôn ngữ front-end.

 • Kinh nghiệm sử dụng các công cụ React.js phổ biến bao gồm React.js, Webpack, Enzyme, Redux và Flux.

 • Kiến thức về các khuôn khổ kiểm thử hiệu suất bao gồm Mocha và Jest.

 • Kinh nghiệm sử dụng phần mềm gỡ lỗi và kiểm tra hiệu suất trên trình duyệt.

 • Kỹ năng xử lý sự cố tốt.

 • Kỹ năng giao tiếp tiếng anh thành thạo và làm việc nhóm tốt.

Benefits

 • Working time: 40 hours per week from Monday to Friday
 • Paid Days-off: 17 days off/year
 • Work-from-everywhere: 24 WFE days/year
 • Competitive salary and benefits: 13th salary, profit sharing, bonus for excellent members, bonus for excellent projects
 • Social Insurance coverage: 100% of your gross salary of the maximum related to the labor law
 • Probation will receive 100% salary
 • Monthly lunch and gasoline allowances
 • Performance salary review: annually after 12 months, exceptional excellence performance after 6 months
 • 1 Laptop and 1 additional LCD screen
 • Company healthcare budget
 • Annual healthcare check
 • Annual company trip
 • Training opportunities
 • TechSoft Learning Budget
 • English working environment

Our core values

Kindness

We treat other people the way we want to be treated

Sustainability

We aim for a healthy and long-term journey

One-Team

We are united and highly committed to team results

Excellence

We aim to deliver WOW results with a focus on quality

Azure Engineer / Devops
Are you up to become Azure Engineer / Devops at TechSoft?
.NET Developer
Are you up to become Senior .NET Developer at TechSoft?
ReactJs Developer
Are you up to become Senior ReactJS Developer at TechSoft?